ANBI

 

Stichting Elektoor is een Algemeen nut beogende instelling.


RSIN of fiscaalnummer: 006148669


Contactgegevens: zie contactpagina


Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: H.M. van Crugten

Secretaris: M.W.Th.A. van Amstel-Lamers

Penningmeester: A.Th. Maissan

Lid: E.C. Stikkelman

Lid: R.M.C. Vandecasteele


Beleidsplan: Beleidsplan 2018-2022


Beloningenbeleid: De stichting heeft niemand in dienst en er is niemand die op enigerlei wijze financieel beloond wordt.


Doelstelling: De stichting stelt zich ten doel het funderen, opbouwen, en uitbouwen van de wetenschap lilaca, die het lila bestudeert.

Toelichting: de lilaca is een deltawetenschap gericht op de bestudering, het onderzoek en de ontwikkeling van objecten en wijzen van zelfdeterminerende werkzaamheid, het lila, die zich overal in de natuur, in de elektronen, bevinden, in alle wezens en dingen. Het lila bepaalt de aard en hoedanigheid van die wezens en dingen. Het lila principe ligt ten grondslag aan alle materie, leven en denken.


VERWEZENLIJKING VAN DE DOELSTELLING

Het ontwikkelen van nieuwe methoden van wetenschapsbeoefening;
het ontwikkelen van nieuwe technieken om het lila waar te nemen en toe te passen;
het ontwikkelen van geëigende theorieën, hypothesen en axioma’s voor de beoefening van de lilaca;
het ontwikkelen van wetenschappelijke experimenten;
het ontwikkelen van meetinstrumenten om de nucleaire lichtkwaliteit van allerhande systemen door te meten;
het ontwikkelen van nieuwe technieken om de nucleaire lichtkwaliteit van organisaties, computers, machines, en alle andere systemen op een hoger peil te brengen;
het ontwerpen van nieuwe systemen van kennisoverdracht;
het ontwerpen van systemen voor het ordenen en formaliseren van wetenschappelijke kennis;
het verrichten van onderzoek naar de werking van het lila in de wereld;
het ontwikkelen van methodieken voor laboratoriumonderzoek;
het ontwikkelen van lilaïsche diagnostiek;
het ontwikkelen van lilaïsche testmodellen;
het ontwikkelen van lilaïsche doorlichtingstechnieken;
het ontwikkelen van lilaïsche computersystemen en -programma’s voor wetenschapsbeoefening;
verder het ontwikkelen van al die zaken die nodig zijn om de lilaca te funderen en verder te brengen.

Voorts door het bekend doen worden van de resultaten van de ontwikkelingen in de wetenschap lilaca. Daarnaast door het bevorderen, tot stand brengen en in stand houden van voorzieningen in de ruimste zin van het woord, welke naar het oordeel van het bestuur van belang kunnen zijn voor de realisering van de doelstelling van de stichting, zijnde de fundering, opbouw en uitbouw van de wetenschap lilaca, en door gebruik te maken van alle andere middelen die het gestelde doel kunnen bevorderen, waaronder ook begrepen het tot stand brengen van of verkrijgen of vervreemden van roerende en onroerende goederen en het onderhoud daarvan, en alle andere zaken die de stichting voor de verwezenlijking van haar doelstelling nodig acht.


Opmerking: bovenstaande is een uittreksel van de statuten van Elektoor (augustus 2003). De volledige statuten zijn op te vragen via het secretariaat van Elektoor.


Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording: zie Jaarverslag 2017.