Privacyverklaring

Elektoor zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe dit binnen Elektoor is georganiseerd.

Verwerking van uw persoonsgegevens
Elektoor verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze gegevens zelf aan de stichting heeft verstrekt via een contactformulier om:
– uw interesse in een oriëntatiegesprek kenbaar te maken
– u aan te melden als donateur
– u aan te melden als vriend van de Pauwekroon
– u aan te melden voor het ontvangen van de nieuwsbrief en/of
– een publicatie te bestellen.
Elektoor verwerkt uw persoonsgegevens voor zakelijke en door u aangegeven doeleinden als het maken van een afspraak, om met u te kunnen corresponderen over getoonde interesse, om u een nieuwsbrief of een publicatie digitaal of per post toe te kunnen sturen.

Bewaartermijn
Elektoor bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Verwerkersovereenkomst
Elektoor laat momenteel geen gegevens door derden verwerken. Mocht dit in de toekomst veranderen, dan geldt het volgende: met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Elektoor een verwerkersovereenkomst om eenzelfde niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te bewaken. Elektoor blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
Elektoor neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.
We hebben de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
- Servers en apparaten zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
- We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
- De onderzoekers van Elektoor die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt dit schriftelijk bij ons aanvragen of via het contactformulier op dit internetportaal.

Cookies
Elektoor maakt geen gebruik van technische noch functionele cookies.

Contactgegevens
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan contact op met Elektoor via het contactformulier. Mochten u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
error:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram